Archive for the ‘Oorlog’ Rubriek

Ik maak me zorgen. Zorgen om Iran. Als ik de oorlogszuchtige taal van de Israëlische premier Netanyahu hoor lopen me de rillingen over de rug. Het lijkt dat een beproefd concept “Wapens of mass destruction” nog een keer ingezet gaat worden. Na Irak, nu Iran.

Iran was eens de bakermat van onze beschaving. In 2008 brachten wij een bezoek aan dit prachtige land met zijn vriendelijke bevolking. In die tijd dachten wij dat het regime geen drie jaar meer zou blijven zitten. Wij kwamen alleen maar tegenstanders van dat bewind tegen en hoe kan het dat met zoveel weerstand een regering aan kan blijven? Natuurlijk was dat naïef. De Iraanse regering heeft wapens en is niet te beroerd om die tegen de eigen bevolking te gebruiken. Des te erger is de dreiging vanuit Amerika en Israel, met Europa in haar kielzog.

Want wie worden bedreigd, niet de regering van Iran, door de dreiging van buiten kunnen zij  in het zadel blijven. De vijand van buiten is immers vele malen erger dan de vijand die je kent, de eigen regering. Het helpt hen om in het zadel te blijven. Het is een argument voor een constante staat van beleg.

Iran is een buitenbeentje. De Islam die aangehangen wordt in Iran is een andere en eigenlijk “vrijere” stroming dan die bijvoorbeeld van onze bondgenoot Saoudi Arabië. Daar mogen vrouwen niet eens een auto besturen.

Als ik denk aan Iran, dan denk ik aan al die ontzettend aardige en vriendelijke mensen die ik daar ontmoet heb, zoals de bazaari op bovenstaande foto. Al die mensen die met ons op de foto wilden of die gewoon een gesprekje wilden voeren. Aan de meisjes die ons uitnodigden voor de thee. Aan onze gids die zo graag alcohol wilde drinken. Aan het trieste verhaal dat we hoorden over de voorbije oorlog met Irak, die zoveel mensenlevens gekost heeft.

De bevolking van Iran heeft steun nodig. Geen economische boycot, geen dreigementen met bombardementen.

Voor het nieuws over Osama Bin Laden wil ik wel even ons vakantieverslag onderbreken, want ik heb er een raar gevoel bij.

De hele wereld is kennelijk verheugd dat de massamoordenaar en staatsvijand nummer 1 gedood is door Amerikaanse commando’s. De kranten staan al dagenlang vol met verhalen. Verhalen van de buren (die weinig nieuws te vertellen hebben). Wat nu wel, en wat nu niet gebeurd is, en wie daarbij aanwezig waren. Over de vrouw die zich als levend schild voor Osama werpt waarvan dan weer later blijkt dat dit niet waar is. Over de onbekende mannen die gedood zijn bij de operatie, hoe de compound er uit ziet en nog veel meer.

Is dit gerechtigheid? Waarom is hij niet gevangen genomen, waarom niet verhoord, waarom een executie, waarom geen proces?

In een democratische rechtsstaat heeft iedereen recht op een eerlijk proces. Dus ook Osama. Het argument dat er dan het risico bestaat dat hij een voorbeeld wordt voor gelijkgezinden vindt ik zwak. Immers Osama die als martelaar een zeemansgraf gekregen heeft,  is ook voeding voor mensen met dit soort ideeën.

Ik ben niet een van de complottheorie aanhangers uit de cartoon van Jos Collignon in de Volkskrant die hierboven staat, hoewel?

Onlangs had ik een discussie met een collega over de passieve houding van de Nederlanders in relatie tot in sommige andere landen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de acties die nu gevoerd worden in Frankrijk tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de gelatenheid waarmee dit geaccepteerd is in Nederland. Hij verwees ook naar het gemak waarmee Wilders zich een achterban verworven heeft en vergeleek dit met het gebrek aan verzet tegen de deportaties van de Joden in 40-45.

Dat was tegen het zere been. Want in Amsterdam zijn we niet passief gebleven. Meteen nadat de eerste 427 Joodse gijzelaars opgepakt werden is in Amsterdam opgeroepen tot een staking. Later bekend als de Februaristaking. Ik citeer van de website www.februaristaking.nl:

p 25 februari 1941 was Amsterdam in de greep van een algemene werkstaking uit protest tegen de jodenvervolgingen. Een dag later breidde de staking zich uit tot de Zaanstreek, Kennemerland (Haarlem en Velsen), Hilversum, Utrecht en Weesp. In de hoofdstad kwam het openbaar vervoer tot stilstand en werd ook bij nagenoeg alle andere gemeentelijke diensten het werk neergelegd. Er werd gestaakt bij de scheepsbouw en metaalbedrijven in Noord, bij Hollandia-Kattenburg, en ook bij grootwinkelbedrijven als de Bijenkorf. In de hele stad werden winkels en kantoren gesloten. Vele scholieren verlieten hun klaslokalen. Duizenden mensen bewogen zich die dag door het centrum van de stad. Het opgekropte gemoed zocht een weg zich te uiten tegen de Duitse bezetters, die op 10 mei 1940 ons land hadden overvallen en steeds openlijker hun regime wilden opdringen.In de periode voorafgaande aan de Februaridagen van 1941 was de Duitse pressie op het gehele politieke en economische leven steeds brutaler geworden. Vanaf eind 1940 werd het persoons-bewijs verplicht gesteld. In juni 1940 begonnen de Duitse bezetters met de eerste van hun vele anti-joodse maatregelen door alle joden uit de gemeentelijke luchtbeschermingsdiensten te verwijderen. Spoedig gevolgd door de maatregel, dat er geen joden meer in overheidsdienst mochten worden aangenomen. In oktober 1940 volgde de “Ariërverklaring”, waarin nog nadrukkelijker een scheiding werd gemaakt tussen joden en niet-joden. Op 22 november 1941 ging Seyss-Inquart, de door Hitler benoemde Rijkscommissaris, nog een stap verder door te verordonneren, dat “alle joden, die een openbaar ambt bekleden of in openbare dienst werkzaam zijn” ontheven werden van hun functie. In Delft en Leiden kwam het tot protestacties van duizenden studenten. De Duitse ‘Sicherheitsdienst’ bezette de Leidse universiteit en de Hogeschool van Delft. In de aanloop tot de Februaristaking was er echter nog veel meer gebeurd. Amsterdamse werklozen voerden acties op projecten in Noord-Holland, in het Gooi en nabij Amersfoort, waar zij tewerk waren gesteld. Zij keerden zich tegen verlenging van de werktijd. Werkverschaffingsarbeiders demonstreerden in de hoofdstad en eisten verhoging van hun uitkeringen. Toen de Duitse bezettende macht in Amsterdam-Noord metaalbewerkers op de scheepswerven wilde dwingen in Duitsland te werken, kwam het ook daar tot protesten.

Eind 1940 en begin 1941 tekende zich een verscherpt anti-semitisme af. De door Mussert geleide NSB(de in Nederland optredende pro-Duitse fascismebeweging) en WA(‘Weer Afdeling’, geuniformeerde troepen) wensten zich nadrukkelijker te manifesteren en gingen over tot het organiseren van provocaties in buurten, waar veel joodse gezinnen woonden. Eigenaars van hotels en cafés werden gedwongen plakkaten op te hangen met de tekst ‘Joden niet gewenscht’. Op het Rembrandtsplein kwam het tot felle gevechten in het Heck-restaurant. De anti-joodse maatregelen kregen een steeds grimmiger karakter. Seyss-Inquart bepaalde, dat alle personen van ‘geheel of gedeeltelijk joodsen bloede’ zich moesten melden en de daaraan verbonden leges moesten betalen.

Deze verplichte registratie zou bij de latere deportaties funest blijken. Steeds vaker trokken groepen WA-ers joodse buurten binnen en lokten vechtpartijen uit. Er werden marktkramen vernield, ruiten van winkels ingegooid en joden mishandeld. Op zondag 9 februari 1941 kwam het wederom op het Rembrandtsplein, niet ver van de joodse wijk, tot hevige gevechten. Joodse jongens, onder wie vele sporters van de sportscholen als Olympia en Maccabi, verzetten zich en raakten slaags met WA-ers. In de twee daarop volgende dagen hielden de verdedingsgroepen zich paraat; op 11 februari kwam het op het Waterlooplein tot een ware veldslag met de WA. De WA-er Koot raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Op 12 februari, in alle vroegte, sloten de Duitsers de oude joodse wijk af. Er werden prikkel-draadversperringen aangebracht, bruggen opgehaald, wachtposten van Nederlandse en Duitse politie geplaatst. Enkele dagen later werd het betreden van de jodenbuurt voor ‘niet-Ariërs’ verboden.

Op maandag 17 februari laaiden de emoties opnieuw hoog op bij de Nederlandse Scheepbouw Maatschappij in Amsterdam-Noord, waar door loting een aantal ongehuwde arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland werden aangewezen. Alle arbeiders verlieten de werf en ook op andere werven legden de arbeiders het werk neer. Op woensdag 19 februari bestormden manschappen van de Grüne Polizei de ijssalon Koco in de Van Woustraat, gedreven door de Duitse joodse vluchtelingen Cahn en Kohn. Toen zij al schietend binnendrongen spoot hen ammoniak uit een fles in het gezicht. Cahn en Kohn werden gearresteerd. In het weekend van 22 en 23 februari vonden wraakacties in de jodenbuurt plaats. SD-ers en WA-ers trapten de deuren van huizen in. Er werden bloedhonden op joodse mensen losgelaten. Jonge joodse mannen werden naar het Jonas Daniël Meijerplein geranseld en 427 van hen, in de leeftijd van 18 tot 35 jaar, werden als gijzelaars meegenomen. Zij werden naar Buchenwald en Mauthausen gedeporteerd. Zij stierven binnen een jaar aan mishandeling en ontberingen. De mensenjacht in de jodenbuurt wekte hevige verontwaardiging op en werd de directe aanleiding tot de Februaristaking. In de avonduren van 24 februari vond op de Noordermarkt een korte openluchtbijeenkomst plaats, waaraan door talrijke gemeentearbeiders werd deelgenomen. Zij werden toegesproken door onder meer de gemeentearbeider Dirk van Nimwegen. Het stakingsparool werd bekendgemaakt. Op de plaquette aan de buitenmuur van de kerk op de Noordermarkt wordt herinnerd aan deze bijeenkomst. Nog dezelfde nacht werd op vele adressen in de stad het door de illegale CPN vervaardigde manifest ‘Staakt, staakt, staakt !!!’ gestencild. In de vroege ochtenduren werd dit manifest aan de poort van talrijke bedrijven verspreid.

De gemeentetram ging die ochtend in staking, andere gemeentediensten volgden. De tram verdween uit het stadsbeeld en al spoedig werd het voor zeer vele Amsterdammers duidelijk dat er gestaakt werd. De lont was bij het kruitvat gehouden en uit het ene na het andere bedrijf kwamen mannen en vrouwen de straat op. De stakingsbeweging kreeg een geheel eigen dimensie, er groeide een sfeer van spontane saamhorigheid onder de bevolking, van verblijdende opluchting over het feit, dat zij afschuw en protest zo massaal en eensgezind liet blijken. Heel Amsterdam was in de greep van de Februaristaking. De Duitsers waren verbijsterd. Het was nog nooit voorgekomen, dat tegen antisemitisme en jodenvervolgingen werd gestaakt. De bezettingsautoriteiten namen hun toevlucht tot een reeks van maatregelen. Zij konden echter niet verhinderen, dat de staking een dag later naar de Zaanstreek, Kennemerland, Utrecht en andere plaatsen oversloeg. De Februaristaking 1941, zoals hierboven kort geschetst, is de geschiedenis ingegaan als een van de grootste verzetsdaden in de strijd tegen het Hitler-fascisme. Zij wordt elk jaar op 25 februari bij het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein herdacht.

Kennelijk zijn er mensen die een andere mening toegedaan zijn. Wel heel erg bont maakt Manfred Gerstenfeld het op de website van het  Jerusalem Center for Public Affairs. Hier staat een stukje geschiedenisvervalsing waar de honden geen brood van lusten. Volgens de auteur werkten de Nederlanders massaal mee met de Duitse bezetter. Zijn beschrijving van de februaristaking wijkt op cruciale punten af van wat als algemeen bekend voorondersteld mag worden. Wat is de achtergrond voor deze geschiedvervalsing? Later meer hierover.

Mijn Foto's

Huiswijn